Gældende fra 1. januar 2021

Årlige udgifter           

Årligt måler abonnement        kr.  6.411,13

Bidrag pr. MWh.                     kr.    575,00

 

Andre gebyrer

Målerafprøvning                    kr.     751,88

Montering af ny måler           kr.     273,43

Rykkergebyr – 1. rykker        kr.      50,00*

Rykkergebyr – 2. rykker        kr.     250,00*

Lukkegebyr                           kr.    500,00*

Gebyrer markeret med * er momsfrie. Alle øvrige priser incl.
25% moms.

 

 

Prisen for at blive andelshaver med stemmeret til generalforsamlinger o.l. er kr. 100,00 som er et engangsbeløb.

Motivationstarif -pris

 

I princippet er fjernvarmesystemet meget enkelt. Vi pumper opvarmet fjernvarmevand ud til dig, og du bruger vandet til at varme boligen og brugsvandet op med. Det afkølede vand returneres herefter til os – og jo koldere returvandet er, jo mindre

varmetab har værket og dermed højere effektivitet til alles bedste.  

 

  • En returtemperatur på under 25 °C er meget tilfredsstillende, og det belønner vi ved at reducere varmeprisen med 0,625 øre (0,5 øre + moms) pr. MWh pr. grad, den er under 25 °C

  • Er returtemperaturen mellem 25 og 35 °C, får du ingen belønning eller merbetaling. Det kalder vi for ”det neutrale område”

  • Er returtemperaturen højere end 35 °C, afregner vi ved at opkræve et tillæg på 0,625 øre (0,5 øre + moms) pr. MWh pr. grad, den er højere. 

 

Eksempel på opkrævning for standardhus på 130 m2 og

et MWh forbrug på 18,1:

Returtemperatur 48 °C

Tilladt returtemperatur 35 °C

Forhøjet returtemperatur 13 °C

 

Opkrævning: 13 °C * 0,625 øre * 18,1 MWh = 147,06 kr.

 

Opkræves i forbindelse med årsopgørelsen.

Tilslutningsbidrag -for nye forbrugere

kr. 24.450,00

Beløbet dækker anboring på hovedledning, fremføring til forbrugers skel (bagkant af fortov), udgifter til håndværkere samt afsluttende ventilsæt.

 

Variabel tilslutningsbidrag -pr meter stikledning

kr. 581,74

Beløbet dækker over værkets omkostninger til stikledning fra bagkant fortov til forbrugssted jf. tilbud.

 

Ændring eksisterende ledninger

Ændringer på forbrugers foranledning faktureres maksimalt til varmeværkets faktiske omkostninger jf. tilbud.

 

Byggemodningsbidrag

Der bliver opkrævet byggemodningsbidrag i forbindelse med udstykning. Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af den enkelte udstykning, men vil maksimalt udgøre varmeværkets faktiske omkostninger ti etablering af gadeledninger i udstykningsområdet.

 

Vedrørende betaling

Aconto opkræves 10 gange årligt. Januar og december måned er betalingsfrie. 

Forfaldsdato og sidts erettidige indbetalingsdato er den 1. hverdag i måneden. Overskrides betalingsfristen tillægges der renter med diskontoen + 7 pct. p.a. og gebyrer per rykker i henhold til ovenstående takster.

 

I øvrigt er varmeværkets vedtægter, almindelige og tekniske bestemmelser gældende.

Value cannot be null. Parameter name: source